BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đối tượng bảo hiểm cho người lao động
Người tham gia bảo hiểm bao gồm các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
Phạm vi bảo hiểm cho người lao động
Quy tắc bảo hiểm này sẽ bồi thường trong trường hợp tử vong, thương tật của người lao động gây ra do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp dẫn đến và phát sinh trong thời gian thuê mướn lao động của Người được bảo hiểm.
Quyền lợi bảo hiểm cho người lao động
Trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, PTI chi trả 30 tháng lương hoặc nhiều hơn tùy theo lựa chon của Người được bảo hiểm;
Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn: Chi trả theo tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm (100% trường hợp tử vong).
Chi phí y tế: PTI sẽ chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo giới hạn số tiền bảo hiểm lựa chọn của Người được bảo hiểm;
Trợ cấp mất giảm thu nhâp (lương) hoặc trợ cấp ngày trong thời gian điều trị: PTI chi trả trợ cấp lương hoặc trợ cấp ngày trong thời gian nghỉ điều trị thương tật theo chỉ định của bác sĩ. Giới hạn tối đa 6 tháng lương hoặc lựa chọn của NĐBH.
Số tiền bảo hiểm cho người lao động:
30 tháng lương hoặc một số tiền cố định theo yêu cầu của Người được bảo hiểm.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE - PHÚC AN SINH

Đối tượng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe - Phúc An Sinh
Là người Việt Nam và/hoặc người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam (đang cư trú tại Việt Nam) từ đủ 3 tuổi đến hết 65 tuổi.
Trẻ em dưới 5 tuổi phải tham gia cùng bố hoặc mẹ.
Phạm vi địa lý:
Phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Chương trình I - Bảo hiểm tai nạn cá nhân bảo hiểm chăm sóc sức khỏe - Phúc An Sinh
(Lựa chọn tham gia độc lập với chương trình II)
Chi trả trong trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn và điều trị thương tật do tai nạn
Quyền lợi 1: Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn
Quyền lợi 2: Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn
Chương trình II - Bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật
(Lựa chọn tham gia độc lập với chương trình I)
QUYỀN LỢI CHÍNH: Chi trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện và phẫu thuật điều trị ốm đau, bệnh tật  (không bao gồm tai nạn và thai sản). Bao gồm các quyền lợi sau:
Quyền lợi 1: Chi phí nằm viện
Quyền lợi 2: Chi phí phẫu thuật
Quyền lợi 3: Chi phí cấy ghép nội tạng
Quyền lợi 4: Chi phí trước khi nhập viện
Quyền lợi 5: Chi phí điều trị sau khi xuất viện
Quyền lợi 6: Chi phí y tá chăm sóc tại nhà
Quyền lợi 7: Trợ cấp ngày nằm viện
Quyền lợi 8: Chi phí vận chuyển
Quyền lợi 9: Trợ cấp mai táng
QUYỀN LỢI BỔ SUNG - bảo hiểm chăm sóc sức khỏe - Phúc An Sinh
(Chỉ được lựa chọn tham gia khi lựa chọn tham gia chương trình II)
Quyền lợi bổ sung 1: Mở rộng phạm vi địa lý đối với chương trình II
Quyền lợi bổ sung 2: Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật
Quyền lợi bổ sung 3: Chăm sóc răng
Quyền lợi bổ sung 4: Thai sản và sinh đẻ
Quyền lợi bổ sung 5: Trợ câp thu nhập
Quyền lợi bổ sung 6: Tử vong, thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật
Phạm vi bảo hiểm và Quyền lợi bảo hiểm:

Menu