BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE - PHÚC AN SINH

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE - PHÚC AN SINH

Đối tượng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe - Phúc An Sinh
Là người Việt Nam và/hoặc người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam (đang cư trú tại Việt Nam) từ đủ 3 tuổi đến hết 65 tuổi.
Trẻ em dưới 5 tuổi phải tham gia cùng bố hoặc mẹ.
Phạm vi địa lý:
Phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Chương trình I - Bảo hiểm tai nạn cá nhân bảo hiểm chăm sóc sức khỏe - Phúc An Sinh
(Lựa chọn tham gia độc lập với chương trình II)
Chi trả trong trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn và điều trị thương tật do tai nạn
Quyền lợi 1: Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn
Quyền lợi 2: Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn
Chương trình II - Bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật
(Lựa chọn tham gia độc lập với chương trình I)
QUYỀN LỢI CHÍNH: Chi trả toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh thuộc phạm vi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện và phẫu thuật điều trị ốm đau, bệnh tật  (không bao gồm tai nạn và thai sản). Bao gồm các quyền lợi sau:
Quyền lợi 1: Chi phí nằm viện
Quyền lợi 2: Chi phí phẫu thuật
Quyền lợi 3: Chi phí cấy ghép nội tạng
Quyền lợi 4: Chi phí trước khi nhập viện
Quyền lợi 5: Chi phí điều trị sau khi xuất viện
Quyền lợi 6: Chi phí y tá chăm sóc tại nhà
Quyền lợi 7: Trợ cấp ngày nằm viện
Quyền lợi 8: Chi phí vận chuyển
Quyền lợi 9: Trợ cấp mai táng
QUYỀN LỢI BỔ SUNG - bảo hiểm chăm sóc sức khỏe - Phúc An Sinh
(Chỉ được lựa chọn tham gia khi lựa chọn tham gia chương trình II)
Quyền lợi bổ sung 1: Mở rộng phạm vi địa lý đối với chương trình II
Quyền lợi bổ sung 2: Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật
Quyền lợi bổ sung 3: Chăm sóc răng
Quyền lợi bổ sung 4: Thai sản và sinh đẻ
Quyền lợi bổ sung 5: Trợ câp thu nhập
Quyền lợi bổ sung 6: Tử vong, thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật
Phạm vi bảo hiểm và Quyền lợi bảo hiểm:

Menu